| | |

Stina Krooks Stiftelse

Stina Krooks stiftelse stöder och främjar bild- och scenkonst genom att årligen dela ut stipendier och pris, med särskilt beaktande av den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Genom de stipendier stiftelsen beviljar önskar stiftelsen ge erkänsla åt både unga lovande konstnärer i början av sin karriär och etablerade konstnärer i deras långsiktiga arbete. Stiftelsen tar inte emot ansökningar, utan styrelsen baserar sina beslut på förslag av sakkunniga.